MAJĄTEK PROKURATURY REGIONALNEJ W WARSZAWIE

Wartość w złotych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:

A. Aktywa trwałe 30 071 994,80 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 366 066,64 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 20 668 687,21 zł
1. Środki trwałe 20 323 724,45 zł
1.1. Grunty 4 053 771,00 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15 817 797,72 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 379 975,61 zł
1.4. Środki transportu 65 672,04 zł
1.5. Inne środki trwałe 6 508,08 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 344 962,76 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) –  zł

BIP epuap