Zażalenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Złotoryi dotyczące warunkowego przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego oskarżonego o przestępstwa przeciwko
 
2019/09/30
 

   Prokuratura Regionalna w Warszawie złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Złotoryi wydane w II Wydziale Karnym w dniu 19 września 2019 roku, dotyczącewarunkowego przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja P. – byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego, który w przeszłości pełnił funkcję Dyrektora Sportowego w Polskim Związku Kolarskim
   Andrzej P. został oskarżony przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnione na dwóch zawodniczkach kadry kolarstwa górskiego Polskiego Związku Kolarskiego oraz na kobiecie, która brała udział w jednym ze zgrupowań kolarstwa górskiego.
   Akt oskarżenia z dnia 12 czerwca 2019 roku obejmuje zarzuty doprowadzenia pokrzywdzonych do obcowania płciowego przemocą oraz podstępem polegającym na podaniu im środka usypiającego, doprowadzenia przemocą jednej z pokrzywdzonych do wykonania innej czynności seksualnej a także przestępstwa usiłowania zgwałcenia jednej z kobiet.
   Według ustaleń śledztwa, do czynów zabronionych zarzucanych oskarżonemu doszło w trakcie zgrupowań klubowo – kadrowych kolarstwa górskiego, które  odbywały się w Polsce i za granicą.
   Za przestępstwa zgwałcenia i usiłowania zgwałcenia grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12, a za doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
   Postanowieniem zaskarżonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, Sąd Rejonowy w Złotoryi przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja P. na okres dalszych 3 (trzech) miesięcy, tj. do dnia 23 grudnia 2019 roku do godziny 6:00, zastrzegając jednocześnie, że środek ten zostanie uchylony w przypadku złożenia poręczenia majątkowego w określonej kwocie, w terminie do 15 października 2019 roku.
   W przypadku wpłaty poręczenia majątkowego, Sąd postanowił zastosować wobec oskarżonego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci także dozoru Policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakazu opuszczania kraju.
   Prokuratura Regionalna w Warszawie w zażaleniu skierowanym do Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Legnicy wniosła o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego w Złotoryi, w części dotyczącej możliwości zmiany wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania na środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
   W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zgromadzony materiał dowodowy oraz ujawnione dotychczas okoliczności faktyczne dowodzą, że jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok prowadzonego postępowania sądowego.
   W treści zażalenia wskazano między innymi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony oskarżonego a także zagrożenie surową karą pozbawienia wolności zarzucanych mu czynów zabronionych, wśród których są przestępstwa zgwałcenia.
   Aktualnie oskarżony przebywa w areszcie śledczym, ponieważ Sąd Rejonowy w Złotoryi wstrzymał uchylenie tymczasowego aresztowania i zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych do czasu uprawomocnienia się postanowienia z dnia 19 września 2019 roku.
   Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie został sporządzony na podstawie obszernego materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym zainicjowanym zawiadomieniem złożonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które dotyczyło między innymi podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Polskiemu Związkowi Kolarskiemu oraz zawierało informacje wskazujące na możliwość zaistnienia czynów zabronionych o charakterze korupcyjnym oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
   Śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz wyrządzenia w ten sposób w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art.296 § 1 i § 3 Kodeksu karnego, pozostaje w toku.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

BIP epuap