KOMUNIKAT
 
2020/06/25
 

 

Kolejne zatrzymania w nowym wątku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez podmioty krajowe i zagraniczne

 

W wyniku nowych ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP VI Ds 7.2016, prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej przeciwko członkom zorganizowanej grupy zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez podmioty krajowe i zagraniczne, doszło do zatrzymania kolejnych 8 osób związanych z procederem wielomilionowych uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa.

Wśród zatrzymanych są członkowie grupy będący obywatelami Polski a także obcokrajowcy, którzy wykonywali ustalone czynności w ramach podmiotów gospodarczych, służące organizowaniu fikcyjnego obrotu towarem poprzez jego zamówienia i dystrybucję do eksporterów.

Zatrzymania nastąpiły na podstawie postanowień tutejszej Prokuratury przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Białymstoku oraz połączone były z przeszukaniem blisko 40 biur spółek na terenie całego kraju. Spółki te wykorzystywane były wraz z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi do fikcyjnego łańcucha dostaw na rynek wspólnotowy szerokorozumianego asortymentu urządzeń elektronicznych oraz oświetlenia LED z ustalonego podmiotu w Hongkongu, którym zarządzał mężczyzna posiadający obywatelstwo chińskie oraz brytyjskie.

Zorganizowana grupa była założona i kierowana przez ustaloną w śledztwie osobę oraz miała na celu popełnianie przestępstw karnych i przestępstw skarbowych, do których doszło w okresie od co najmniej stycznia 2018 roku do marca 2019 roku na terenie Polski – w tym w Warszawie oraz w innych krajach europejskich a także pozaeuropejskich. Osoba kierująca grupą pełniła funkcję Prezesa Zarządu głównej spółki z siedzibą w Polsce oraz koordynowała działalnością związanych z nią krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, polecając członkom grupy określone czynności oraz nadzorując ich realizację. W ramach badanego wątku procesowego stwierdzono, że sprawcy doprowadzili do uszczupleń należnego podatku od towarów i usług na szkodę Skarbu Państwa w kwocie sięgającej 30 mln zł.

Członkowie grupy podejmowali niezgodne z prawem działania służące uniknięciu obowiązków podatkowych związanych z koniecznością ponoszenia kosztów przy dystrybucji produktów na terenie Polski w wysokości 23% stawki podstawowej podatku od towarów i usług poprzez stworzenie fikcyjnego łańcucha dostaw urządzeń elektronicznych oraz oświetlenia LED. W tym celu wykorzystywano podmioty gospodarcze krajowe i zagraniczne spośród zakupionych spółek określanych mianem „znikających podatników” oraz spółek „buforów”, których rolą było utrudnianie ewentualnego postępowania, zatarcie powiązań osobowo – finansowych oraz uwiarygodnienie transakcji dokumentowanych fakturami. Jednocześnie dla uniknięcia należnej wysokości podatku VAT, stworzono pozorny zbyt towarów do spółek eksportowych, które następnie dokonywały fikcyjnych transakcji zbycia do spółek zagranicznych, aby w ten sposób „odkupić” towar przez podmioty zarządzane przez kierownika grupy.

Zatrzymanym osobom prokuratorzy ogłosili zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw karnych i przestępstw skarbowych związanych z uszczupleniem należnego Skarbowi Państwa podatku od towarów i usług poprzez zawyżanie w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 naliczonego podatku VAT przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” i „karuzeli podatkowej” dla pozorowania transakcji handlowych sprzętem elektronicznym i oświetleniowym. Sprawcy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tworzyli i posługiwali się poświadczającą nieprawdę dokumentacją księgową dla wprowadzenia w błąd pracowników organów podatkowych co do zdarzeń gospodarczych wskazywanych w dokumentacji księgowej oraz nierzetelnych fakturach VAT.

Postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczą między innymi przestępstw z art.258§1 i 3 kk, art.271a§1 kk, art.56§1 kks oraz art.62§2 kks, za które grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do lat 10 oraz kara grzywny, przy czym w odniesieniu do zarzucanego przestępstwa zbrodni fakturowej stypizowanego w art.277a§1 kk, grozi sprawcom kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo kara 25 lat pozbawienia wolności.

Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokuratorzy skierowali wnioski do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 4 osób, a wobec pozostałych zastosowali środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci między dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się współpodejrzanych między sobą oraz zakazów opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportów.

Ostatnie zatrzymania to wynik kolejnych działań procesowych w wieloosobowym śledztwie, w którym uzyskane dowody pozwoliły na ustalenie pozostałej struktury zorganizowanej grupy oraz związanych z nią osób.

W sprawie trwają czynności służące zatrzymaniu kolejnych osób zaangażowanych w ujawnione przestępstwa oraz ustaleniu wszystkich podmiotów gospodarczych biorących udział w procederze.

 

                                                    

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Prokurator

Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

BIP epuap