04 czerwca 2021 roku Dniem Wolnym od Pracy
 
2021/04/22
 

PROKURATOR REGIONALNY
w WARSZAWIE

RP IV WO 021.20.2021

ZARZĄDZENIE nr 24/21
Prokuratora Regionalnego w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy


Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 66) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z powodu święta przypadającego w sobotę w dniu 1 maja 2021 roku — dzień 4 czerwca 2021 roku ustalam dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

§2

Informację o ustaleniu dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy zamieścić na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prokurator Regionalny
w Warszawie
Jakub Romelczyk

« powrót

BIP epuap