KOMUNIKAT
 
2021/10/15
 

Na podstawie art. 131 §2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że w' dniu 6 października 2021 r. wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa RP I Ds 3.2016 w sprawie m.in. doprowadzenia w okresie od 2010 r. do 7 stycznia 2015 r. na terenie całego kraju, w' krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, ponad 1000 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy zakupili jednostki uczestnictwa Funduszu Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Idea Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 60 000 000 zł tj. o czym z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zw. z art. 12§ 1 kk oraz w sprawie czynów dotyczących m.in. nadużycia uprawmień polegających na wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Funduszom Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO, tj. o czyny z art. 296§1 kk. w zw. z art. 296§3 kk. w zw. z art. 12§ 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynów zabronionych.

Równocześnie informuje się, że odpisy postanowienia zostaną doręczone tym pokrzywdzonym, którzy' o to się zwrócą w terminie zawitym 7 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia. Na powyższe postanowienie pokrzywdzonym przysługuje zażalenie do prokuratora nadrzędnego, które należy złożyć za pośrednictwem Prokuratury Regionalnej w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne.

Osobom pokrzywdzonym przysługują uprawnienia zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie:

http://warszawa.pr.gov.pl/pliki/file/PismaProcesowe/pouczenie_podejrzanego.pdf

« powrót

BIP epuap